Przetarg na sprzedaż praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu


Syndyk masy upadłości GPW Dystrybucja Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości:

    a) Prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mnichu, gmina Chybie, składającej się z działki nr 240/2, o powierzchni 72 308 m2, dla której
        Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą numer BB1C/00072529/7
        - cena wywoławcza – 300.000,00 zł netto;


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej określonej powyżej, właściwej dla nieruchomości objętych ofertą na rachunek bankowy Sprzedającego: 09 2490 0005 0000 4520 7758 0554 – w takim terminie, by uznanie rachunku bankowego kwotą wadium nastąpiło przed upływem terminu składania ofert. Oferty bez uiszczenia wadium nie będą rozpatrywane.
Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w biurze syndyka przy ul. Porcelanowej 19, 40-246 Katowice z wyraźnymi dopiskami określonymi w Regulaminie Przetargu w godzinach od 9.30 do 17.00 najpóźniej do dnia 28 maja 2019 r. do godz. 17.00 (decyduje data wpływu oferty).

Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniach jawnych z udziałem Sędziego Komisarza w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 40-040 Katowice w dniu 29 maja 2019 r. w sali nr 12 o godz. 9.50

Oferta winna spełniać warunki określone w regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka przy ul. Porcelanowej 19, 40-246 Katowice od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 17.00. Regulamin przetargu, jak również informacje o zbywanych nieruchomościach dostępne są także na stronie internetowej www.gpwd.pl

Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 516 816 561.


Pliki do pobrania


Zdjęcia nieruchomości w Mnichu Gmina Chybie

fotografia nr 1 fotografia nr 2 fotografia nr 3 fotografia nr 4 fotografia nr 5 fotografia nr 6