Przetarg na sprzedaż praw własności dla nieruchomości położonych w Katowicach

Ogłoszenie o przetargu


Syndyk masy upadłości GPW Dystrybucja Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

    - prawo własności nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Kaskady, składającej się z działek numer nr 1956/7 oraz 1957/7 o powierzchni łącznej 2 259 m2,
dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą numer KA1K/00034798/9;

    - prawo współwłasności w ½ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę, położonej w Katowicach przy ul. Kaskady, składającej się z działki 1958/7
o powierzchni 298 m2, dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą KA1K/00073372/2;

    - prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Katowicach w rejonie ul. Kaskady , składającej się z działek gruntu nr 292, 293, 363, 364, 511/291,
o powierzchni łącznej 26 980 m2, dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą numer KA1K/00119102/4;

    - prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Katowicach w rejonie ul. Kaskady, składającej się z działki gruntu 1609/365 o powierzchni 4710 m2,
dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00148782/6;

- cena wywoławcza – 4 641 409,00 zł netto;


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wwadium w wysokości 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej określonej powyżej, na rachunek bankowy Sprzedającego: 09 2490 0005 0000 4520 7758 0554 – w takim terminie, by uznanie rachunku bankowego kwotą wadium nastąpiło przed upływem terminu składania ofert. Oferty bez uiszczenia wadium nie będą rozpatrywane.

Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w biurze syndyka przy ul. Porcelanowej 19, 40-246 Katowice z wyraźnymi dopiskami określonymi w Regulaminie Przetargu w godzinach od 9.30 do 17.00 „GPW DYSTRYBUCJA – PRZETARG NIERUCHOMOŚĆ NIE OTWIERAĆ” najpóźniej do dnia 9 lutego 2021 r. do godz. 17.00 (decyduje data wpływu oferty).

Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniach jawnych z udziałem Sędziego Komisarza w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 40-040 Katowice w dniu 10 lutego 2021 r. w sali nr 12 o godz. 9:00.

Oferta winna spełniać warunki określone w regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka przy ul. Porcelanowej 19, 40-246 Katowice od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 17.00
po wcześniejszym umówieniu się. Regulamin przetargu, jak również informacje o zbywanych nieruchomościach dostępne są także na stronie internetowej www.gpwd.pl

Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 516 816 561.


Pliki do pobrania